تماس با ما تماس با ما

نشانی تماس ساختمان مرکزی
تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، خیابان شهید اعتمادزاده، شماره 3 :آدرس
1411813389:کدپستی
4781-14155:صندوق پستی
66944873-6 :تلفن
66944869:نمابر
www.inio.ac.ir:وب سایت
(نشانی تماس ایستگاه های پژوهشی ایستگاه پژوهشی دریای عمان و اقیانوس هند (چابهار
چابهار- كمربندي اسكله شهيد بهشتي، جنب ساختمان هواشناسي چابهار:آدرس
05453339196:تلفن
05453335004:نمابر
(ایستگاه پژوهشی دریایی خزر (نوشهر
نوشهر، بین امیررود و خیررود، بعد از چوب‌بری، ویلای قاضی:آدرس
01913152334 :تلفن
01913152334:نمابر
(ایستگاه پژوهشی خلیج فارس (بوشهر
بوشهر، میدان سنگی، کوچه شورای حل اختلاف، پلاک 40:آدرس
07715563969 :تلفن
07715563969:نمابر
روابط عمومی موسسه ملی اقیانوس شناسی
66953872:تلفن
66944872:نمابر