سایر خدمات کتابخانه سایر خدمات کتابخانه

 

_ گردآوری کتب، مجلات، اسناد ومدارک، طرحهای تحقیقاتی ومنابع سمعی و بصری تخصصی در حوزۀ علوم وفناوری دریایی واقیانوس شناسی.
_ سازماندهی و مستند سازی منابع و مدارک علمی وحفظ و نگهداری داده های علوم دریایی.
_ اشاعۀ اطلاعات سازماندهی شده از طریق سیستمهای رایانه ای.
_ ارتباط با کتابخانه ومراکز علمی و تحقیقاتی مرتبط به منظور تبادل اطلاعات.
_ ارائه خدمات رایانه ای با امکان اتصال به اینترنت.
_ مکانیزه کردن فعالیتهای کتابخانه ای جهت سرعت بخشیدن به روند ذخیره و بازیابی، سازماندهی، و اشاعۀ اطلاعات.
_ کمک به مراجعین جهت استفاده بهینه از مجموعۀ کتابخانه و چگونگی دسترسی به منابع مرتبط خارج از کتاب